Pobyty pre samoplatcov

Wellness pobyt „Chrbtica“

7-dňový pobyt

Paušálny program zameraný na riešenie problémov s bolesťami chrbtice prostredníctvom priaznivého vplyvu kúpeľnej liečby, vhodných cvikov a racionálnej stravy. Cieľom je správne vypestovanie návykov pre predchádzanie bolestiam chrbtice.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, 3 x liečebná telesná výchova, 5 x liečebná procedúra (elektoroliečba, laseroterapia, parafín, rašelinové obklady a iné podľa zdravotného stavu), denné bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Vitálny víkendový pobyt

3-dňový pobyt

Pobyty pre každého, kto potrebuje v krátkom čase načerpať nové sily a zmeniť prostredie.

Mimoriadne čistá a pokojná príroda v kombinácií s liečebnými procedúrami a bohatými kultúrno-spoločenskými a športovými možnosťami sú zárukou príjemného relaxu.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny

Kúpele na skúšku

Základná alternatíva liečebného pobytu, ktorá Vám umožní venovať sa popri liečebnému procesu aj ďalším aktivitám.

Balík obsahuje ubytovanie, polpenziu a 1 liečebnú procedúru denne (určí lekár pri vstupnej prehliadke).

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Liečebné pobyty pre samoplatcov

Liečebný pobyt

Zdravý hlas

7-dňový

Špeciálny program zameraný na regeneráciu hlasiviek. Program je určený tím, ktorí pri výkone povolania využívajú hlas.

Cieľom programu je predchádzanie hlasovej únave, čomu sa v Kúpeľoch Štós darí vďaka mimoriadne vhodným klimatickým podmienkam, špeciálnym liečebným procedúram a odbornému personálu s dlhoročnou tradíciou liečby dýchacích ciest.

Pobyt zahŕňa: 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 5 x inhalácia, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Línia“

7-dňový pobyt

Wellness program zameraný na redukciu hmotnosti a celkové osvieženie organizmu. Línia, to je priaznivý vplyv kúpeľnej starostlivosti, telesného cvičenia, klimatoterapie a diéty, vychádzajúc zo zásad racionálneho stravovania. Cieľom pobytu je úspešné zvládnutie boja s civilizačnou chorobou.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x plná penzia vo forme redukčnej diéty s denným prepočtom kalorickej a biologickej hodnoty stravy, konzultácia s lekárom, konzultácia s dietológom, 2 x cvičenie vo fitness centre, 3 x masáž, 2x liečebná telesná výchova podľa zdravotného stavu pacienta, 1 x terénna liečba, 1 x vyšetrenie vybraných biochemických parametrov (cholesterol, kyselina močová, triglyceridy a glykémia, 3 x parafín, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking. V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Manažér“

7-dňový pobyt

Terapeutický program zameraný na načerpanie nových síl, nájdenie spôsobov ako sa so všetkým vysporiadať a uvoľniť sa. Súčasťou pobytu je racionálna strava a komplexná kúpeľná starostlivosť.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom 3 x masáž, 3 x cvičenie vo fitness centre, 1 x terénna liečba, 2 x vírivý bazén, 5 x liečebná procedúra (elektorliečba, laseroterapia, parafín, rašelinové obklady a iné podľa zdravotného stavu), denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking. V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Speleoterapia“

7-dňový pobyt

Speleoterapia je metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia a hlavne aerosólu podzemných priestorov – prevažne krasových jaskýň na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Základným liečivým faktorom speleoterapie je jaskynné ovzdušie. Jaskyňa je vlastne prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je z hľadiska zloženia unikátny, nenapodobniteľný umelým spôsobom. Jeho vlastnosťou je stálosť a schopnosť rýchlej obnovy. Trojhodinový pobyt v podzemí je spojený s aktívnymi dychovými cvičeniami a relaxáciou pri ezoterickej hudbe s následným odpočinkom – všetko pod vedením zdravotníckych pracovníkov s tradíciou v liečbe. Speleoterapia je kombinovaná v Kúpeľoch Štós s klimatickou liečbou, ktorej súčasťou sú liečebné procedúry zamerané na dýchací a pohybový aparát. Speleoterapia je vlastne forma otužovania, ktorá zvyšuje odolnosť voči prechladnutiam. Pacienti po speleoliečbe sú menej náchylní na infekty, ich chorobnosť sa znižuje a výrazne klesá spotreba antibiotík. Speleoterapia je pre Kúpele Štós v zmysle zákona licencovaná.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 4 x speleoterapia, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

CENNÍKY

UBYTOVANIA A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH 

V KÚPEĽOCH ŠTÓS

Cenník
liečebných procedúr

Cenník samoplatiacich liečebných pobytov

Cenník samostatne poskytovaných služieb

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez VšZP poisťovňu

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez poisťovňu DÔVERA

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez poisťovňu UNION

Kúpeľné liečebné pobyty uhrádzané zo zdravotného poistenia

ZMLUVY S POISŤOVŇAMI

Kúpele Štós majú zmluvné vzťahy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union.

Kúpele Štós poskytujú liečbu pre dospelých pacientov, detí a detí s doprovodom.

Indikácie
  • Ochorenia dýchacích ciest
  • Choroby z povolania
  • Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
  • Onkologické choroby
  • Duševné choroby
Rozsah služieb

Rozsahu služieb počas Vášho liečebného pobytu je zmluvne určený Vašou zdravotnou poisťovňou.

Obsahuje: Štandardné, ale aj nadštandardné ubytovanie, celodenné stravovanie aj formou podávania diét, vstupnú, priebežnú a výstupnú lekársku prehliadku, spravidla 3 liečebné procedúry denne (pondelok – sobota, okrem nedieľ a št. sviatkov). Počet podaných procedúr = 3 krát počet lôžko dní.

Poplatky /osoba / deň

Pri indikáciách typu A – 1,70 Eur

Pri indikáciách typu B (indikačná skupina IV, V, IX, XXII) – od 12 do 16 Eur

Doprovod k dieťaťu

Pri štandardnom type ubytovania si doprovod dopláca stravu podľa aktuálnej ponuky získanej prostredníctvom kontaktu s prijímacou kanceláriou.

POSTUP AKO SA DOSTAŤ DO KÚPEĽOV
  1. Tlačivo návrhu na kúpeľnú liečbu (tlačivo je v predaji v Predajni tlačív ŠEVT) Vám vypíše odborný lekár.
  2. Vypísané tlačivo zaslať na schválenie príslušnej zdravotnej poisťovne. V návrhu uviesť, že si žiadate liečbu v Kúpeľoch Štós.
  3. Zdravotná poisťovňa po schválení návrhu, zašle Váš návrh priamo k nám do kúpeľov.
  4. Prijímacia kancelária Vám listom oznámi termín nástupu.
  5. V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, kontaktujte našu prijímaciu kanceláriu.

KONTAKTY

ADRESA

Sídlo spoločnosti/poštová adresa:

Štós – kúpele 235
044 26 Štós
Slovenská republika

KONTAKT

E-mail:
pkstoskupele@gmail.com

Telefón – recepcia:
055/4667 532
0915 913 615

Rezervácie pobytov
:
0915 102 970

INFORMÁCIE

IČO: 31714463
DIČ: 2020496676
IČ DPH: SK2020496676

Registrácia:
Okresný súd Košice, I., vložka 652 V

Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s. pobočka Poprad,
č.ú. 20266498/6500

GPS súradnice:
N48°43’14“ E20°47’32“

Objednávky do vitálneho sveta:
055/4667 532
0915 913 615
0907 413 843

Verejný prísľub

daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „verejný prísľub“)

KÚPELE ŠTÓS, a.s., Štós č. 235, 044 26 Štós,
IĆO : 31714463, poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa §7 ods. 4 písm. b,e Zákona č. 578/2004 Z.z.
(ďalej len ako „PZS”), týmto vyhlasuje
verejný prísľub

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

 1. Záväzok
Týmto verejným prísľubom sa PZS zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorá tvorí prílohu tohto verejného prísľubu, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

2. Základné pojmy

2.1 Zdravotnícky pracovník
V zmysle tohto verejného prísľubu sa pod pojmom zdravotnícky pracovník rozumie zdravotnícky pracovník:
v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) až v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 578/2004 Z. z.”):

c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
p) farmaceutický laborant,
t) praktická sestra,
u) zubný asistent,
v) sanitár

v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.: fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik.

2.2 Stabilizačný príspevok
Pod pojmom Stabilizačný príspevok sa rozumie jednorazový finančný príspevok vo výške určenej v Dohode o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorý je určený na obnovenie stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

2.3 Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku
Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku je dvojstranný právny úkon medzi PZS a zdravotníckym pracovníkom, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností týkajúca sa poskytnutia Stabilizačného príspevku.

2.4 Pracovný pomer
Pracovným pomerom sa na účely tohto verejného prísľubu rozumie pracovný pomer v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Za pracovný pomer nie sú, pre účely uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku v zmysle tohto verejného prísľubu, považované dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a ani výkon podnikateľskej činnosti.

3. Podmienky verejného prísľubu

3.1 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že mal ku dňu 22.11.2022 a súčasne ku dňu uzatvorenia tejto Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku pracovný pomer s PZS a zároveň neplynie tomuto zdravotníckemu pracovníkovi výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru s PZS.

3.2 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je zároveň vôľa zdravotníckeho pracovníka zotrvať v pracovnom pomere s PZS.

3.3 Podmienkou uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že vláda Slovenskej republiky odsúhlasí použitie finančných prostriedkov, ktoré budú určené na poskytnutie Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom a zároveň Ministerstvo financií Slovenskej republiky schváli prekročenie limitu výdavkov v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR za účelom poskytnutia Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom.

3.4 Zdravotníckemu pracovníkovi vzniká nárok na uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku až po kumulatívnom splnení vyššie uvedených podmienok tohto verejného prísľubu.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku uzatvorí zdravotnícky pracovník s PZS v mieste výkonu práce najneskôr dňa 19.12.2022. V prípade, ak zdravotnícky pracovník nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku s PZS jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, platí, že k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku dôjde aj doručením zdravotníckym pracovníkom podpísanej Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle zdravotníckeho pracovníka bude doručený PZS najneskôr dňa 19.12.2022.

4.2 Tento verejný prísľub je platný a účinný dňom jeho vyhlásenia.

4.3 PZS si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tohto verejného prísľubu alebo tento verejný prísľub odvolať. Zmenu podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu PZS zverejní na svojom webovom sídle. Zmena podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

 V Štós – kúpele , dňa 13.12.2022

Kúpele Štós, a.s.

+421 915 913 615